Thường Trực Hội Đồng Lâm Thời Họ Đặng Hà Nội Họp Bàn Công Việc Chuẩn Bị Đại Hội

Thường Trực Hội Đồng Lâm Thời Họ Đặng Hà Nội Họp Bàn Công Việc Chuẩn Bị Đại Hội